اين كابل ها براي انتقال اطلاعات و داده ها  در  اتوماسيون هاي صنعتي ، كامپيوتر و سيستم هاي كنترل استفاده مي شود كه بر حسب نياز با  روكش ها ي مختلف پي و سي ، پلي اتيلن، مقاوم در برابر حريق همراه با انواع شيلد و زره  طبق استاندارد مربوطه ساخته مي شوند.