این کابل ها برای انتقال اطلاعات و داده ها  در  اتوماسیون های صنعتی ، کامپیوتر و سیستم های کنترل استفاده می شود که بر حسب نیاز با  روکش ها ی مختلف پی و سی ، پلی اتیلن، مقاوم در برابر حریق همراه با انواع شیلد و زره  طبق استاندارد مربوطه ساخته می شوند.